Termoträ Fire Protect

Enligt ETA 12 / 0240

En lösfyllnadsisolering av cellulosafiber från gran och tall. Tillverkas av träfiber i form av pappersmassa genom mekanisk sönderdelning. Används för isolering av golv, väggar och tak i konstruktioner med brandkrav t.ex. REI 30/45/60/90/120.
Mer info kan du ladda ner här: Termoträ Fire Protect, brandklassad 

 
Brandtypgodkännande 16 56 03 (under revidering)
Termoträ Fire Protect uppfyller kraven i 8 kap 4 § 2 PBL (Plan och Bygglagen) och godkänns enligt bestämmelserna i Boverkets byggregler (BBR) Brandteknisk klass REI 30-120.

Övervakande kontroll på produktens brand- och värmeisoleringsegenskaper utförs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Typgodkännandebevis av 16 56 03 i PDF (under revidering)