Referensobjekt

Kretsloppshuset i Umeå

Ett hus med ett eget kretslopp. Ett hus med förnyelsebar, mögelfri och cirkulationsvänlig isolering som tillverkas av gran och tall.

Läs en artikel om kretsloppshuset här.


Klimatsmart hus som andas, Biestøa, Grimstad

Passivhus byggt 2011. Isoleret med TERMOTRÄ träfiberisolering. Arkitekt: Bjørn Berge.

Lågenergihus, Ognøya

Klimatsmart lågenergihus byggt 2012 i Ognøya, arkitekt Bjørn Berge. Isolerat med Termoträ träfiberisolering.


Gamla referensprojekt

Kvarngården - trevåningshus i Trä

Projektet


Kvarngården i Ingelsta inom Växjö kommun är på sitt sätt en historisk byggnad, då nyproduktion av bostadshus i trä i fler våningar än två under ca 100 år varit förbjudet i Sverige. Orsaken till detta är omfattande bränder i två norrländska städer år 1888 då både Sundsvall och Umeå näst intill totalförstördes.

År 1993/94 ändrades så bestämmelser bl.a. om brandsäkerhet i Sverige och numer görs det ingen skillnad på s.k brännbart eller icke brännbart material. Avgörandet är istället funktionen att stommen skall bära för en viss tid av brandpåverkan, exempelvis 60 minuter för en fyravåningsbyggnad.

Kvarngården är således ett ett trevåningshus uppbyggt av en stomme i trä med lägenheter anpassade till äldreboende. De typiska korridorer som tyvärr är vanliga i denna typ av fastighet har här breddats och möblerats. Fönstren i lägenheterna är tillräckligt låga för att även de sängliggande ska ha möjlighet att titta ut. Köken är handikappanpassade och badrummen väl tilltagna. Färgsättningen är både vacker och harmonisk.

Detta projekt som isolerats i bjälklag och vägg med Termoträ har även utvärderats av Lunds Tekniska Högskola bl.a. ur fuktsynpunkt.

Konstruktion och mätningara) INSIDA
b) EV. Förstärkning
c) 15 Gips, 17 Råspont, Vindpapp,
45 x195 Regel, 195 Celulosafibrer,
2x13 Asfaboard, 28x70 Spikregel
2x22 Träpanel
d) Plats för styrregel

För väggkonstruktion har fuktmätningar utförts och ingen risk för mögelbildning har registrerats. Se vidstående fig. 3

a) 350 Cellulosafibrer, Diff. Öppen PE-foile
28x70 Glespanel, 2x13 Gipsskiva

I vindsbjälklaget har en förhöjd fuktkvot uppmätts p.g.a invändigt övertryck och dålig lufttäthet i kombination med byggfukt. Detta kan åtgärdas med ett tätt fukt-konvektionsskydd typ pro clima vindskyddpapp.

a) INSIDA

b) MITTEN

c) UTSIDA

Figurer och uppgifter är framtagna av Lars-Erik Harderup vid Lunds Tekniska Högskola


Enfamiljshus i Brandenburg, Tyskland

För den svenska hustillverkaren Sjödalshus,

Projektet

För den svenska hustillverkaren Sjödalshus, har vi bl.a. isolerat ett visningshus i Borkwalde, ca 5 mil sydväst om Berlin. Man har tagit stor hänsyn till miljön och huset är förberett för användning av regnvatten och solfångare.

Här följer ytterligare fakta om byggnaden:

Byggherre:        Sjödalshus Inter GmbH, Borkwalde.
Läge:                  Borkwalde, Elsa Beskow Weg 19.
Byggår:              1996.
Objekt:               Enfamiljshus med 172,3 m2 boyta samt 75,0 m2 källare. Huset  är byggt med  naturliga byggmaterial med undvikande av alla PVC material.
Stomme:                 Träpanel, Regelverk av trä, TERMOTRÄ, naturgips.
Yttertak:                  Tegeltak av naturmaterial.
Invändigt:                Färger med naturliga lösningsmedel, tapeter och lim av cellulosa.
Uppvärmning:        Naturgas med värmepump.


Tunabergs boendegemenskap

Seniorhem för äldre som varit verksamma inom antroposofiska skolor eller läkepedagogiska hem.

Projektet
Tunabergs boendegemenskap i Järna är ett flerbostadshus för äldre människor med atroposofisk bakrund. Det finns åtta lägenheter på övervåningen för gamla friska människor och gruppboende på bottenvåningen för åtta senildementa personer. Tanken bakom är att likasinnade människor skall kunna bo och leva tillsammans på äldre dar.

Byggteknik
Byggnaden har betongstomme med utfackningsväggar i trä med Termoträ träfiberisolering - utan plastfolie - för att låta fukten röra sig in och ut genom väggarna, vilket anses ge ett bättre inomhusklimat.

Taket är isolerat med Termoträ liksom ytterväggarna i gavlarna som också är betonggjutna. Armeringen i betongen är jordad för att minska de elektriska och magnetiska fälten i huset. Byggnadsytan är 2x700 m2.

Naturmaterial
Naturmaterial har valts genomgående i hela huset; trägolv i de flesta rum, klinker i våtutrymmen och linoleum på övriga golv. Väggarna är klädda med cellulosaväv som är målad med kasseinfärg och laserade med bivaxlasyr. Alla fönster är treglas i träbågar. Ytterväggarna är målade med grå slamfärg, som är en blandning av mjöl, vatten, järnvitriol och pigment. Alla utvändiga snickeridetaljer är målade med linoljebaserad färg, blågrön runt fönstren och röd på övriga detaljer. Utvändiga puts och de invändiga betongtaken är målade med silikatfärg. Under byggprocessen var det viktigt att hålla huset så torrt som möjligt för att undvika att fukt byggdes in i huset. Betongen torkades under sommaren och blev mycket torrare än de krav som ställs på platsgjuten betong. Isoleringen blåstes in i väggarna från insidan. Avsaknad av rördragning i ytterväggarna gjorde att man har maximalt U-värde. Frånvaro av eldragning i ytterväggar gjorde att det är ingen sluten elring omkring lägenheterna.

Tyst ventilation
Byggnadsingenjör professor P-O Nylund har ritat ett tyst ventilationssystem som är mycket uppskattat av de boende i huset. För de gemensamma lokalerna tas luften in 3 meter över marken i ett schakt där den faller ned till en luftkammare i källarvåningen. Där värms luften upp till ca 21o C och av egen termisk kraft stiger den vidare upp genom huset. På taket finns det fläktar som hjälper till att dra ut luften under sommarhalvåret. Frånluftskanalerna är tillverkade av stuck (armerad gips) för att minska vibration och ljud från fläktarna. Lägenheterna har sina egna ventilationssystem. Luften kommer in under fönstren bakom en radiator, där den värms upp. sedan går luften igenom lägenheten och ut genom badrummet eller köket.

Under åren har vi fått höra många spontana reaktioner från de boende, personal och även från arkitekten själv såsom

- vilken härligt hus

- huset har en speciell positiv atmosfär

- ett skönt inomhusklimat

vilket värmer hjärtat hos dem som varit engagerade i projektet från början och Termoträ är en stor del av det.


Hotel Liseberg Heden

 
Projektet
Hotel Liseberg Heden, ligger på den världsbekanta Heden i Göteborg. På bekvämt avstånd till många av stadens attraktioner och evenemang. Man har satsat på att förena den gamla tidens sätt att bygga med dagens teknik. Så långt det varit möjligt har man försökt att utgå från kretsloppstanken och använt material som inte är miljöfarliga att tillverka, inte utsätter de boende för hälsorisker och som går att återanvända.


Byggteknik
Fönster och dörrar är återanvända. Energibesparing har erhållits med armaturer på vattensystemet som är lågspolande. Elbelysning har försetts med automatik och isoleringsmaterialet för tillbyggnaden är Termoträ. Ett program i 37 punkter har upprättats för bästa möjliga miljöhänsyn.

Projektet har förärats med miljöpris från bl.a. Västsvenska Handelskammaren.

I tillbyggnaden, som stod färdig under våren 1996, har höga krav ställts på brandsäkerhet och Termoträ som är testat och typgodkänt i Sverige uppfyller dessa krav.

 

Termoträ är efter installation i vägg fullt synlig och kontrollerbar tack vare den nya installationsmetoden för torrt utförande.


Bristolhuset - från badhotell till kontor


Projektet
Ett renoveringsobjekt 1995 som uppfördes 1889 för Södertälje stads industrier, bl.a. Astra. Hotellet har en lång historia som övernattningshotell för arbetande gäster i staden. Kommunen har nu byggt om det gamla badhotellet till en kontorsbyggnad med mycket stor omsorg för att bevara den gamla stilen, men i ny form. Badhotellet tillhör idag stadens största tillgångar när det gäller historiska byggnader.Byggnadstekniskt
Huset är renoverat med mycket varsam arkitektonisk- och teknisk hand. Allt som gått att använda från husets begynnelse har renoverats och används på nytt. Gamla arbetsmetoder och material har används. Termoträ har här används som tilläggsisolering i väggar och tak. Ett flertal provningar har under projektets gång utförts på installerad produkt i huset med mycket god dokumentation. Eftersom det är ett renoveringsobjekt har många "speciallösningar" genomförts.

   


Laggarbergsskolan - framtidens skola 

 Laggarbergsskolan är en av Timrå kommuns två miljöskolor. Båda är isolerade med Termoträ.


Projektet
För barn som förutom sedvanliga kunskaper skall lära sig naturens egna kretslopp samt lära sig ta kollektivt ansvar för vardagssysslor såsom vård av lokaler, skötsel av kompost och växthus, mathantering och servering etc. Skolans ledstjärnor är ansvar och hänsyn.

Mordern teknik
Datorer är ett naturligt hjälpmedel vid inlärning, intern och extern kommunikation liksom underhåll och service. Varje dator är uppkopplad mot Timrå skoldatanät och Internet. Eleverna har tillgång till bärbara datorer för hemuppgifter och kommunikation. Barnen kommer på skolan i kontakt med förnyelsebara energikällor, solfångare och pellets.

Byggteknik
En skola i kommunal regi med goda produktionsmetoder. Skolans arkitektur är speciellt anpassad till terrängen samt en tidigare befintlig äldre skolbyggnad. För värme och ventilation har mycket genomarbetade lösningar tagits fram, se skiss.

Skolans väggar och tak är projekterade efter Termoträ-konceptet och väggisoleringararna är utförda med isolerformen RP-2001, vilket innebär öppna och fullt inspekterbara väggar utan bindemedel efter isoleringsarbetet. Bl.a. har väggfack upp till 7 meter isolerats.

Laggarbergsskolan är en av många skolor och förskolor/daghem som isolerats med Termoträ.

Illustrationen är hämtad ur en folder från Timrå kommun.

Ecorelief Naturhus i Brålanda

Vad sägs om ett timmerhus inne i ett växthus!

Anders Solvarm har byggt sig ett vackert timmerhus som han sedan byggt ett växthus runt om. Huset är naturligtvis isolerat med Termoträ.

Om Ni vill veta mer kan Ni besöka Anders Solvarms hemsida.

Kungliga slottet, Stockholm

Termoträ har levererat isoleringen till rusten av flyglarna på Kungliga Slottet.