Garanti

Praktisk resultatgaranti för Termoträ Träfiberisolering till näringsidkare

Avseende praktiskt uppmätt isoleringsvärde på vindsbjälklag även med fuktinnehåll upp till 20 viktsprocent.
  1.  § Svenska Termoträ AB garanterar att isoleringsmaterialet vid vindsisolering av nybyggnad eller vid tilläggsisolering av vind erhåller det praktiska lambdavärdet i intervallet 0,035 – 0,043 W/m˚C. Värdet skall därvid beräknas som det genomsnittliga värdet på tre representativa punkter på hela vindsbjälklaget vid kontrollmätnin enligt bifogade kontrollmetod, bilaga 1.

    Med representativa mätpunkter menas punkter utan störningar från köldbryggor och andra felkällor. Det garanterade värdet gäller då temperaturskillnaden mellan inom- och utomhus-temperaturen ligger på 20 – 30˚ C.
  2. § Garantin gäller under förutsättning av dels att installationen skett av en till Svenska Termoträ AB knuten och auktoriserad installatör, dels att arbetet utförts i enlighet med av Svenska Termoträ föreskrivet regelverk och ETA 12 / 0240 avseende erforderlig materialmängd och s.k. sättningspåslag, bilaga 2. Installatören garanterar att arbetet utförs i enlighet med av Svenska Termoträ föreskrivet regelverk.
  3. § Svenska Termoträ AB:s och installatörens garanti uppkommer genom, för det första, att installatören fyller i och överlämnar till beställaren ett av Svenska Termoträ upprättat Egenkontrolldokument, bilaga 3, och för det andra, att beställaren senast inom 14 dagar härefter översänder kopia av dokumentet till Svenska Termoträ AB, Oppsättarvägen 28, 811 71 JÄRBO

    Garantitiden är fem år och börjar löpa från den dag Svenska Termoträ AB mottagit kopia av Egenkontrolldokumentet.
  4. § Om beställaren anser att garantiavvikelse föreligger, skall han underrätta Svenska Termoträ AB om detta inom skälig tid, normalt högst en vecka, från det att han upptäckt eller bort upptäcka felet. Reklamationen skall vara skriftlig.
  5. § Föreligger garantiavvikelse skall Svenska Termoträ AB avhjälpa felet inom 30 dagar efter det att reklamationen kommit Svenska Termoträ AB tillhanda. Om Svenska Termoträ AB inte avhjälper felet inom denna tid har beställaren rätt att på Svenska Termoträ AB:s bekostnad avhjälpa felet. Beställaren har däremot inte rätt till något prisavdrag eller rätt till skadestånd.