LCA-jämförelse

Sammanfattning Miljöbedömning av Jegreliusrapporten

CO2-påverkan vid tillverkning av Termoträ Original i jämförelse med mineralull. Skillnaden mellan isoleringsmaterial gäller per funktionell enhet (isoleringsförmåga) beräknad på ett praktiskt Lambdavärde uppmätt i en faktisk konstruktion enligt rapporten "Mattsons Energi och Klimatkontroll 1996. Utvärdering av tre olika lösullsisoleringars värmekonduktivitet" och praktiskt uppmätt isoleringsförmåga.

Stenullsisolering - 5 gånger högre CO2-påverkan
Glasullsisolering - 2 gånger högre CO2-påverkan

Energiförbrukning vid tillverkning av Termoträ Original i jämförelse med :
Stenullsisolering - dubbelt så hög energiförbrukning
Glasullsisolering - 50% högre energiförbrukning
 
Sammanfattning Miljöbedömning (Jegreliusrapporten)
Termoträ Original i egenskap av cellulosaisolering har bättre miljöprestanda än både glasull och stenull när det gäller klimatpåverkan. Störst skillnad är det gentemot stenullsisolering som per funktionell enhet genererar fem gånger så mycket klimatpåverkande koldioxid. För glasull var klimatpåverkan två gånger så hög som för cellulosabaserad isolering. Cellulosaisolering har tack vare sitt innehåll av biogent kol möjligheten att efter användning förbrännas och ersätta klimatbelastande energiproduktion från fossila bränslen Även när det gäller energiåtgång under produkternas livscykel hade cellulosaisolering en bättre miljöprestanda än mineralull, men skillnaderna var inte lika stora som för klimatpåverkan. Per funktionell enhet var energiåtgången 50% högre för glasull och dubbelt så hög för stenull i förhållande till Termoträs cellulosaisolering. 

Miljöbelastningen under hela livscykeln för både Termoträ Original och konkurrerande isoleringsprodukter så som glasullsisolering och stenullsisolering, har bedömts utifrån generella LCA-data för energiåtgång och klimatpåverkan som inhämtats från forskningslitteratur, LCA-rapporter, byggvarudeklarationer, LCI-databaser och miljöproduktdeklarationer (EPD). Miljöpåverkan i produkternas olika livsskeden har beräknats per kg isolering för lättare jämförelse med litteraturvärden. För att jämföra resultaten för de olika typerna av isolering har funktionell enhet (FE) beräknats utifrån standardmetod för EPD för isoleringsmaterial.

Källa:
 Jegreliusrapporten i sin helhet

Jämförelsetabellerna gäller lösulls produkterna
 
Tabellerna beskriver påverkan av CO2 och energi, Joule , per kg i tillverkningsskedet
med tre olika beräkningsfall. Se även sidan 5 i Jegreliusrapporten.
Första tabellen är räknat gram resp. energi/kg  ( 15 / 33 / 26 kg )
Andra tabellen är viktad efter hur bra isoleringen isolerar per kg. så kallad Funktionell enhet. t.ex. Glasull beräknas med 15 kg , Stenullen med 33 kg , och Termoträ 26 kg. enligt testmetoden i laboratoriet. lambda 0.042 / 0.041 / 0.039
Tredje tabellen tar hänsyn till Funktionell enhet och praktiskt uppmätta värden i  Mekkab rapporten. lambda 0.066 / 0.058 / 0.039.

Termoträ lösullsisolering tillverkas helt utan borsalt men är ändå brandtypgodkänt för upp till  REI 120.