LCA-jämförelse

Sammanfattning Miljöbedömning av Jegreliusrapporten

CO2-påverkan vid tillverkning i jämförelse med Termoträ Original:
Stenullsisolering - 400% högre CO2-påverkan
Glasullsisolering - 100% högre CO2-påverkan

Energiförbrukning vid tillverkning i jämförelse med Termoträ Original:
Stenullsisolering - 100% högre energiförbrukning
Glasullsisolering -   50% högre energiförbrukning

 
Sammanfattning Miljöbedömning
Termoträ Original i egenskap av cellulosaisolering har bättre miljöprestanda än både glasull och stenull när det gäller klimatpåverkan. Störst skillnad är det gentemot stenullsisolering som per funktionell enhet genererar fem gånger så mycket klimatpåverkande koldioxid. För glasull var klimatpåverkan två gånger så hög som för cellulosabaserad isolering. Cellulosaisolering har tack vare sitt innehåll av biogent kol möjligheten att efter användning förbrännas och ersätta klimatbelastande energiproduktion från fossila bränslen Även när det gäller energiåtgång under produkternas livscykel hade cellulosaisolering en bättre miljöprestanda än mineralull, men skillnaderna var inte lika stora som för klimatpåverkan. Per funktionell enhet var energiåtgången 50% högre för glasull och dubbelt så hög för stenull i förhållande till Termoträs cellulosaisolering. 

Miljöbelastningen under hela livscykeln för både Termoträ Original och konkurrerande isoleringsprodukter så som glasullsisolering och stenullsisolering, har bedömts utifrån generella LCA-data för energiåtgång och klimatpåverkan som inhämtats från forskningslitteratur, LCA-rapporter, byggvarudeklarationer, LCI-databaser och miljöproduktdeklarationer (EPD). Miljöpåverkan i produkternas olika livsskeden har beräknats per kg isolering för lättare jämförelse med litteraturvärden. För att jämföra resultaten för de olika typerna av isolering har funktionell enhet (FE) beräknats utifrån standardmetod för EPD för isoleringsmaterial.

Källa:
 Jegreliusrapporten i sin helhet